CHÍNH SÁCH QUẢNG CÁO

Quy định về tên của Official Account (OA)

QUY ĐỊNH VỀ TÊN CỦA OFFICIAL ACCOUNT (OA)

  • Tên OA không được chứa các từ ngữ mà Zalo ads đã cấm trong phần quy định nội dung chương IV khoảng 1
  • Đối với quảng cáo website và quảng cáo sản phẩm, tên OA phải liên quan đến mặt hàng được quảng cáo hoặc phải đề cập đến mặt hàng được quảng cáo.
  • Tên OA không được chứa các từ ngữ / thành tố mà Zalo Ads đã liệt kê vào nội dung không phù hợp được quy định ở chương IV khoản 1.
  • Đối với OA được sử dụng với mục định bán hàng, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, tên OA khi xuất hiện trên quảng cáo phải liên quan đến thương hiệu được kinh doanh hoặc phải đề cập trực tiếp đến mặt hàng, sản phẩm được kinh doanh.
  • Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về bản quyền nếu tên OA vi phạm bản quyền thương hiệu.

- Tên OA sai quy định: 

- Tên OA đúng quy định: